KURDE, co to jest to PURDE?

Pierwszego lipca 2024 roku Komornicy Sądowi otrzymają nową możliwość wysyłki korespondencji elektronicznie. W dobie cyfryzacji tradycyjne listy polecone odchodzą do lamusa, a na ich miejsce wkraczają e-Doręczenia. Polska po blisko dziesięciu latach skorzystała z możliwości, jakie daje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (Linki do aktów prawnych podaję na końcu wpisu).

Ustawa z dn. 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych zobowiązuje podmioty publiczne do doręczania korespondencji wymagającej potwierdzenia nadania lub odbioru za pomocą jednej z dwóch usług – PURDE (Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego) lub PUH (Publicznej Usługi Hybrydowej).

Wprawdzie zapowiadane wcześniej przez Ministerstwo Cyfryzacji terminy zostały przełożone, ale już w październiku 2024 r. pierwsze podmioty publiczne będą musiały korzystać z usług. Komornicy mimo ustawowej konieczności jej wdrożenia dopiero od 1 października 2029 roku – jako pierwsi w kraju są przygotowani do jej produkcyjnego wdrożenia. Trzeba pamiętać, że oprócz oczywistych zalet  – Komornicy będą testerami nowej usługi Poczty Polskiej w środowisku produkcyjnym.

Wprowadzenie zmian przyniosło ze sobą wiele nowych skrótów i pojęć, w których łatwo się pogubić. Spokojnie, zaraz wszystko wyjaśnię!

Czym są e-Doręczenia?

E-doręczenia to elektroniczny odpowiednik tradycyjnych listów poleconych za potwierdzeniem odbioru

Jest to zarówno sposób wysyłki listów (elektronicznie), jak i ich odbioru, gdzie zamiast papierowej korespondencji, otrzymujesz e-maila z informacją o nadejściu listu, a jego treść możesz odczytać online https://edoreczenia.gov.pl/. System e-doręczeń docelowo zastąpi korespondencję przez EPUAP. e-Doręczenia są usługą zaufania, co oznacza, że:

 • nadawca i odbiorca są identyfikowani (ich tożsamość jest sprawdzana) i nikt nie może przejąć ich adresów ani podszyć się pod nich,
 • zaufany dostawca usługi umożliwia pobranie dowodu wysyłania i doręczenia korespondencji,
 • usługa jest zabezpieczona tak, aby nikt nie mógł zmienić treści korespondencji w drodze między nadawcą a odbiorcą.

Podmioty publiczne (do których zostali zaliczeni komornicy sądowi) będą miały obowiązek wysyłać i odbierać dokumenty z wykorzystaniem systemu e-doręczeń. Aby to zrobić każdy z tych podmiotów będzie zobowiązany posiadać swój adres ADE. Komornicy Sądowi będą ustawowo zmuszeni do jego założenia od 01.10.2029 r.

Co to jest ADE?

To adres do doręczeń elektronicznych nadawany użytkownikowi e-Doręczeń.

Można go rozumieć jako twój indywidualny adres email (chociaż nie jest to adres email!), z tą różnicą jednak, że dostarczenie wiadomości na ADE, w odróżnieniu od wiadomości dostarczanej na adres mailowy wnosi skutki prawne.  

Adres Doręczeń Elektronicznych

 • Jest indywidualny – przypisany do danego użytkownika (osoby fizycznej, firmy zarejestrowanej w KRS lub CEiDG w tym fundacji czy stowarzyszenia, podmiotu publicznego, przedstawiciela zawodu zaufania publicznego: komornika, notariusza, adwokata etc.).
 • Umożliwia jednoznaczną identyfikację nadawcy i adresata,
 • Nie może zmienić właściciela.

Każdy adres do e-Doręczeń jest wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). 

Składa się z ciągu znaków (liter i cyfr) w następującym układzie:

AE:PL-XXXXX-XXXXX-YYYYY-ZZ

gdzie:

AE – to skrót od adres elektroniczny

PL – kod kraju w standardzie ISO 3166 (w tym przykładzie Polski)

X – cyfry

Y – litery

Z – cyfry sumy kontrolnej.

Przykładowy adres: 

AE:PL-12345-67890-ABCDE-12

Warto tu zaznaczyć, że tylko podmioty publiczne mogą znaleźć osobisty adres do e-Doręczeń. Obywatele i firmy nie mają wglądu w te dane. Natomiast z kolei dane firmy są widoczne dla wszystkich użytkowników e-Doręczeń.

Zgodnie z harmonogramem (pokazuję go też poniżej) obowiązkowo ADE muszą założyć: przedsiębiorcy, podmioty publiczne, zawody zaufania publicznego, a dobrowolnie: obywatele.

Czy macie już założony adres do e-Doręczeń? 

Jeśli nie to możecie się uwierzytelnić do skrzynki doręczeń tutaj jako obywatele (też komornicy), a tutaj jako przedsiębiorcy

Ja już założyłem! To jest widok mojej skrzynki osobistej: 

Tak wygląda skrzynka firmowa:

Jak widzicie, ADE Efektivo to AE:PL-17500-27850-VIIJT-23. Korespondencję wymagającą potwierdzenia odbioru oraz zamówienia 🙂 możecie kierować na ten adres.

Koszty e-Doręczeń

Jakie są koszty e-Doręczeń?

Bezpłatna jest korespondencja:

 • od obywateli i firm do podmiotów publicznych (do których zaliczono Komorników Sądowych),
 • pomiędzy podmiotami publicznymi* (o ile nie korzystamy z usług operatora wyznaczonego)

Podmioty publiczne będą płacić za wysyłkę dokumentów do obywateli, firm i innych instytucji niepublicznych.

Obywatele i firmy będą ponosić koszty korespondencji, jeżeli nie będzie w niej uczestniczyć podmiot publiczny, czyli np. między firmami czy między firmą a osobą fizyczną.

Standardowe cenniki PURDE i PUH oraz parametrów dodatkowych są dostępne na stronie Poczty Polskiej S.A.: https://bip.poczta-polska.pl/cennik-purde-i-puh/

Krajowa Rada Komornicza podpisała z Pocztą Polską umowę, która określa następujące ceny listów:

 • Powszechna Usługa Hybrydowa (PUH) – 8,54 zł – cena zawiera zniszczenie niepodjętej przesyłki;
 • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego(PURDE) – 5,41 zł;

Kto i kiedy ?

Na dzień 20.06.24 r. pierwszym obowiązującym terminem jest 1 października 2024r. To wtedy obowiązek posługiwania się e-Doręczeniami będzie dotyczył administracji publicznej, urzędów centralnych (w tym ZUS i KRUS) i jednostek samorządu terytorialnego. W kolejnym roku taki obowiązek zostanie także nałożony na firmy.

Przypominam, że również komornicy sądowi, będą musieli dołączyć do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych, według obecnych informacji będą to musieli zrobić w październiku 2029 roku. Razem z sądami, trybunałami, prokuraturą, organami ścigania i Służbą Więzienną będzie to wg harmonogramu ostatnia grupa zobligowana do korzystania z elektronicznych doręczeń. Jednocześnie komornicy to grupa pionierów elektronizacji wymiaru sprawiedliwości, która aktywnie pracuje nad uruchomieniem wysyłki korespondencji z wykorzystaniem e-Doręczeń, a zarazem przygotowana jest do tego procesu technologicznie. Zachęcam do założenia ADE wcześniej, ponieważ cały czas do bazy adresów dołączają nowe podmioty i do wielu swoich wierzycieli, dłużników lub innych adresatów możecie wysyłać elektroniczne listy polecone już dziś.

Tak wygląda harmonogram na dzień 20.06.2024 r.:

Jak wygląda cały proces, czyli PURDE i PUH.

W Polsce korespondencja wychodząca od podmiotów publicznych będzie mogła być dostarczona na dwa sposoby. Te usługi doręczenia to PURDE  i PUH. Usługi są świadczone przez Operatora Wyznaczonego, zobowiązanego do świadczenia usług. Obecnie, do 2025 r. jest nim Poczta Polska SA.

PURDE (Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego) to płatna usługa udostępniana przez operatora wyznaczonego, która służy do wysyłania listów elektronicznie od instytucji publicznej do obywateli, firm i innych instytucji niepublicznych na adres ADE.

Jest to kompletna usługa polegająca na wysyłce pism elektronicznie od nadawcy do adresata i dostarczeniu zwrotnych potwierdzeń nadania i odbioru. 

PUH (Publiczna Usługa Hybrydowa) to połączenie tradycyjnej i elektronicznej formy doręczenia. Pismo jest wysyłane elektronicznie do obywateli, firm i innych instytucji niepublicznych nieposiadających ADE. Operator Wyznaczony wydrukuje je i dostarczy w tradycyjny sposób.

Czyli po kolei – jak to działa?

 1. Komornik podczas pisania pisma będzie wybierał typ listu:
 • EDR-PH – w przypadku gdy system komorniczy ma określić czy wysyłać PURDE czy PUH
 • PH – w przypadku gdy komornik chce wymusić wysyłkę w sposób hybrydowy
 1. Do napisanej korespondencji będzie można dodać załączniki
 2. Program komorniczy określi czy adresat posiada Adres Doręczeń Elektronicznych z bazy adresów (BAE). W zależności od tego oznaczy przesyłkę (PURDE/PUH) i naliczy odpowiednie  koszty w bazie.
 3. Potwierdzasz wysyłkę i w chwili odebrania dokumentu elektronicznego przez Pocztę Polską otrzymujesz dowód nadania.
PURDEPUH

5. Adresat otrzymuje e-mailem notyfikację o oczekującej przesyłce.
5. Operator automatycznie generuje stronę adresową, drukuje i kopertuje Twoją przesyłkę. Poczta Polska deklaruje, że odbywa się to w “bezpiecznej strefie”.
6. Żeby odebrać przesyłkę adresat uwierzytelnia się do skrzynki, a Komornik otrzymuje dowód doręczenia6. Przesyłka jest transportowana i dostarczana tak samo jak tradycyjny list polecony
7. Jeśli adresat nie uwierzytelni się przez 7 dni, otrzymuje przypomnienie mailowe, a jeśli nie zrobi tego przez 14 dni, nastąpi tzw. fikcja doręczenia i wystawiony zostanie dowód.

Poczta Polska zastrzega, że nieodebrana przesyłka zostanie usunięta po 25 dniach od jej udostępnienia
7. Jeśli listonosz dostarczy przesyłkę osobie uprawnionej, otrzymasz w swojej aplikacji komorniczej EPO czyli elektroniczne potwierdzenie odbioru.

Jeśli adresat jest nieobecny, przesyłka jest awizowana, po 7 dniach jest awizowana powtórnie.

Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana również otrzymujesz EPO, a przesyłka zostaje zwrócona do nadawcy lub zniszczona.

Jakie warunki muszą spełniać załączane pliki?

Poczta Polska określiła też, jakie warunki musi spełnić dołączony plik.

Załączniki do wysyłek nie mogą być większe niż 15MB, nazwy plików nie mogą zawierać znaków i spacji, a także nie mogą być dłuższe niż 128 znaków.

Określone są także formaty plików. Wysyłka PURDE akceptuje wszystkie popularne formaty, natomiast plik do wysyłki PUH musi być przygotowany w formacie pdf i ma spełniać określone wymagania redakcyjne (np. odpowiednie marginesy, orientacja pionowa, określona ilość stron do wydruku)

 Szczegóły określa załacznik nr 1 do Regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

A co w takim razie jest to KURDE?

Wszystkie usługi opisane powyżej w ramach art. 44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. są nazywane Kwalifikowaną Usługą Rejestrowanych Doręczeń Elektronicznych. 

A jaki jest skrót od tej nazwy? Tak, brzmi to groteskowo i pewnie nie tylko ja zastanawiam się kto i na ile świadomie wpadł na pomysł nazwania w ten sposób publicznej usługi. Otóż o ile w ustawie używana jest pełna nazwa, o tyle skrót KURDE już się nie pojawia, na stronach rządowych mówi się już o usłudze rejestrowanych doręczeń elektronicznych, z kolei Poczta Polska używa formuły Kwalifikowana Usługa RDE. Zatem oficjalnie nie przywiązujmy się do skrótu. Ale domyślam się, jak usługa będzie nazywana, kiedy nie będzie działała…

Zastanawiam się, jak ta niewątpliwie przełomowa zmiana, wpłynie na kondycję Poczty Polskiej, która i tak już jest w głębokim kryzysie? Dostępność usług elektronicznych zdecydowanie zmniejszy ilość wysyłanej korespondencji papierowej, ale zarazem e-komunikację w wielu przypadkach przejmą firmy. 

Mam nadzieję, że ten artykuł rozwiał wiele wątpliwości dotyczących e-Doręczeń. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, zostaw komentarz poniżej.

Akty prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *